دیسلاو صدا

http://dloveseda.ir/

بیوگرافی حسین بکران

بیوگرافی حسین بکران رسانه دیسلاو صدا حسین بکران متولد 1370/6/22چهارساله درزمینه موسیقی درسبک دیسلاو شروع به فعالیت کردم و عضو اصلی ivbandبودم وبه تازگی جداشدم و یک تیم خوب وقویی بانیمانصرعزیزشروع به ادامه فعالیتمون کردیم امیدوارم تااینجای کاراهنگامون مرد نظرتون قرارگرفته باشه و بتونیم جای کوچکی توقلبهای بزرگتون داشته باشیم عاشق همتون حسین بکران دیسلاو صدا

بیوگرافی حسین بکران رسانه دیسلاو صدا حسین بکران متولد 1370/6/22چهارساله درزمینه موسیقی درسبک دیسلاو شروع به فعالیت کردم و عضو اصلی ivbandبودم وبه تازگی جداشدم و یک تیم خوب وقویی بانیمانصرعزیزشروع به ادامه فعالیتمون کردیم امیدوارم تااینجای کاراهنگامون مرد نظرتون قرارگرفته باشه و بتونیم جای کوچکی توقلبهای بزرگتون داشته باشیم عاشق همتون حسین بکران دیسلاو صدا

جدید ترین آهنگ ها

Last posts
بیوگرافی حسین بکران
باکس دانلود :

بیوگرافی حسین بکران
رسانه دیسلاو صدا
حسین بکران

متولد 1370/6/22چهارساله درزمینه موسیقی درسبک دیسلاو شروع به فعالیت کردم و عضو اصلی ivbandبودم وبه تازگی جداشدم و یک تیم خوب وقویی بانیمانصرعزیزشروع به ادامه فعالیتمون کردیم امیدوارم تااینجای کاراهنگامون مرد نظرتون قرارگرفته باشه و بتونیم جای کوچکی توقلبهای بزرگتون داشته باشیم
عاشق همتون حسین بکران
دیسلاو صدا

توضیحات / دانلود گزارش کد : 1670